Thuộc Bộ:
Âm ON : ニチ ジツ
Âm KUN : ひ -び -か
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Đây là thể hiện của mặt trời

KANJI LIÊN QUAN