Thuộc Bộ: 丨[CỔN] 日[NHẬT, NHỰT]
Âm ON : キュウ
Âm KUN : ふる.い もと
Cấp độ : N2
Cách nhớ
MỘT NGÀY trôi qua đã gọi là CỰU rồi (là quá khứ, là đã qua), ngày mai là tương lai