Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT] 升[THĂNG]
Âm ON : ショウ
Âm KUN : のぼ.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ
bắc thang leo lên tận ông trời