Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT] 勿[VẬT]
Âm ON : エキ イ
Âm KUN : やさ.しい やす.い
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Động vật lúc có mặt trời thì dịch chuyển dễ dàng