Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT]
Âm ON : セキ シャク
Âm KUN : むかし
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Hai mươi mốt ngày (日) trước đây là một thời gian dài