Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT] 生[SANH, SINH]
Âm ON : セイ ショウ
Âm KUN : ほし -ぼし
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Bạn có nghĩ những ngôi sao được sinh ra (生) từ mặt trời(日).