Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT] 央[ƯƠNG]
Âm ON : エイ
Âm KUN : うつ.る うつ.す は.える -ば.え
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Trung tâm (央) sơ đồ của bộ phim thì được chiếu trên màn hình.

KANJI LIÊN QUAN