Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT] 乍[SẠ]
Âm ON : サク
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
TÁC(bộ tác) phẩm ngày(NHẬT) hôm qua là TẠC tượng