Thuộc Bộ: 並[TỊNH, TINH] 日[NHẬT, NHỰT]
Âm ON : フ
Âm KUN : あまね.く あまねし
Cấp độ : N2
Cách nhớ
để đạt tới sự phổ cập thì cần cải cách (tịnh tiến) từng ngày