Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT] 京[KINH]
Âm ON : ケイ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Vào một ngày nắng(日),bạn có thể kiếm một chỗ tốt ở thành phố(京).