Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT] 青[THANH]
Âm ON : セイ
Âm KUN : は.れる は.れ は.れ- -ば.れ は.らす
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Mặt trời trong xanh là nắng