Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT] 雲[VÂN]
Âm ON : ドン
Âm KUN : くも.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Đàm là Đám mây che cả mặt trời