Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT] 廾[CỦNG]
Âm ON : キョク
Âm KUN : ま.がる ま.げる くま
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Kẻ quyển vở thành 6 khúc rồi rồi viết khúc nhạc