Thuộc Bộ: 聿[DUẬT] 日[NHẬT, NHỰT]
Âm ON : ショ
Âm KUN : か.く -が.き -がき
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Với một thanh cọ,tôi viết chữ kanji "日"

KANJI LIÊN QUAN