Thuộc Bộ: 日[NHẬT, NHỰT] 取[THỦ]
Âm ON : サイ シュ
Âm KUN : もっと.も つま
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Để bắt (取)được mặt trời (日)là một điều vô cùng khó khăn