Thuộc Bộ:
Âm ON : ゲツ ガツ
Âm KUN : つき
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Đây là thể hiện của mặt trăng

KANJI LIÊN QUAN