Thuộc Bộ: 其[KÌ, KÍ, KI] 月[NGUYỆT]
Âm ON : キ ゴ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đến thời kì kinh nguyệt

KANJI LIÊN QUAN