Thuộc Bộ: 木[MỘC] 冓[CẤU]
Âm ON : コウ
Âm KUN : かま.える かま.う
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Cái cây tái đi tái lại 40 lần để hợp thành kết cấu ngôi nhà