Thuộc Bộ:
Âm ON : ケツ ケン
Âm KUN : か.ける か.く
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Khuyết

KANJI LIÊN QUAN