Thuộc Bộ: 欠[KHIẾM]
Âm ON : カ
Âm KUN : うた うた.う
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Người (人) đang hát với cái miệng (口) mở rộng.

KANJI LIÊN QUAN