Thuộc Bộ: 止[CHỈ]
Âm ON : レキ レッキ
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
DỪNG lại bên hang động ở sườn núi của khu RỪNG để nghĩ về LỊCH sử của nó

KANJI LIÊN QUAN