Thuộc Bộ: 殳[THÙ]
Âm ON : サツ サイ セツ
Âm KUN : ころ.す -ごろ.し そ.ぐ
Cấp độ : N3
Cách nhớ

KANJI LIÊN QUAN