Thuộc Bộ: 毋[VÔ, MƯU]
Âm ON : ボ
Âm KUN : はは も
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một người mẹ

KANJI LIÊN QUAN