Thuộc Bộ:
Âm ON : モウ
Âm KUN : け
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Ngược của cái tay là cái lông hay gọi là lông MAO

KANJI LIÊN QUAN