Thuộc Bộ: 气[KHÍ, KHẤT] 乂[NGHỆ]
Âm ON : キ ケ
Âm KUN : いき
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Nếu bạn thở nhiều, hơi thở của bạn có thể đi ra.

KANJI LIÊN QUAN