Thuộc Bộ:
Âm ON : スイ
Âm KUN : みず みず-
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Nước bắn rơi xung quanh

KANJI LIÊN QUAN