Thuộc Bộ: 水[THỦY] 丶[CHỦ]
Âm ON : ヒョウ
Âm KUN : こおり ひ こお.る
Cấp độ : N2
Cách nhớ
nước đã đóng băng thành cục

KANJI LIÊN QUAN