Thuộc Bộ: 氺[] 丶[CHỦ]
Âm ON : キュウ グ
Âm KUN : もと.める
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Thời xưa lập đàn cầu mưa 10 ngày mới có nước

KANJI LIÊN QUAN