Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 夬[QUÁI]
Âm ON : ケツ
Âm KUN : き.める -ぎ.め き.まる さ.く
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Chúng tôi đã quyết định tiết kiệm nước