Thuộc Bộ: 水[THỦY]
Âm ON : セン
Âm KUN : いずみ
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Nước trắng là nước suối

KANJI LIÊN QUAN