Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 去[KHỨ, KHU]
Âm ON : ホウ ハッ ホッ フラン
Âm KUN : のり
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Năm ngoái(去年) ,luật về nước đã được thực thi