Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 永[VĨNH]
Âm ON : エイ
Âm KUN : およ.ぐ
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Tôi bơi trong nước