Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 羊[DƯƠNG]
Âm ON : ヨウ
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Cừu (羊) đã đến Nhật Bản từ nước ngoài

KANJI LIÊN QUAN