Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 先[TIÊN, TIẾN]
Âm ON : セン
Âm KUN : あら.う
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Bác sĩ(先生) đi rửa tay của ông ấy.