Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 孚[PHU]
Âm ON : フ
Âm KUN : う.く う.かれる う.かぶ む う.かべる
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Túm tóc đứa TRẺ đang phập PHÙ NỔI trên mặt Nước