Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 毎[MỖI]
Âm ON : カイ
Âm KUN : うみ
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Chúng tôi đến biển và bơi mỗi(舞)ngày.

KANJI LIÊN QUAN