Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 肖[TIẾU, TIÊU]
Âm ON : ショウ
Âm KUN : き.える け.す
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Mặt trăng(月) không xuất hiện vào mùa đông.