Thuộc Bộ: 氵[THỦY]
Âm ON : シン
Âm KUN : ふか.い -ぶか.い ふか.まる ふか.める み-
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Vứt cái CÂY xuống nước để đo độ sâu của lòng sông