Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 度[ĐỘ, ĐẠC]
Âm ON : ト
Âm KUN : わた.る -わた.る わた.す
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Đi nhiều lần băng qua nước bằng phà