Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 廿[NHẬP, CHẤP]
Âm ON : マン バン
Âm KUN : み.ちる み.つ み.たす
Cấp độ : N3
Cách nhớ
chị Thảo phang anh Lưỡng Mãn nguyện chảy nước