Thuộc Bộ: 氵[THỦY] 寅[DẦN]
Âm ON : エン
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
DIỄN múa rối nước thì đứng trong MÁI HIÊN, thò hai chân xuống nước rồi TỰ DO múa máy cái gậy điều khiển con rối