Thuộc Bộ: 氵[THỦY]
Âm ON : カン
Âm KUN :
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Người chồng(夫)Trung Quốc băng qua sông với cỏ trên đầu

KANJI LIÊN QUAN