Thuộc Bộ:
Âm ON : カ
Âm KUN : ひ -び ほ-
Cấp độ : N5
Cách nhớ
Đây là thể hiện của một ngọn lửa

KANJI LIÊN QUAN