Thuộc Bộ: 厂[HÁN, XƯỞNG] 火[HỎA]
Âm ON : カイ
Âm KUN : はい
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Lửa 火 cháy dưới sườn núi 厂 thành tro hôi

KANJI LIÊN QUAN