Thuộc Bộ: 占[CHIÊM, CHIẾM] 灬[HỎA]
Âm ON : テン
Âm KUN : つ.ける つ.く た.てる さ.す とぼ.す とも.す ぼち
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Bốn cái chấm đã được đóng dấu.

KANJI LIÊN QUAN