Thuộc Bộ: 火[HỎA]
Âm ON : エン
Âm KUN : けむ.る けむり けむ.い
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Khói lửa từ đất làm cay khoé mắt

KANJI LIÊN QUAN