Thuộc Bộ: 火[HỎA] 然[NHIÊN]
Âm ON : ネン
Âm KUN : も.える も.やす も.す
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Thịt chó muốn ngon tự NHIÊN phải thui 2 lần lửa

KANJI LIÊN QUAN