Thuộc Bộ: 片[PHIẾN] 反[PHẢN, PHIÊN]
Âm ON : ハン
Âm KUN :
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Cái PHẢN thường có từng PHIẾN tạo thành BẢN mỏng

KANJI LIÊN QUAN