Thuộc Bộ: 牛[NGƯU] 勿[VẬT]
Âm ON : ブツ モツ
Âm KUN : もの もの-
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Bò (牛) và cáo đều là những vật sống

KANJI LIÊN QUAN