Thuộc Bộ: 玉[NGỌC, TÚC]
Âm ON : オウ -ノウ
Âm KUN :
Cấp độ : N3
Cách nhớ
Vị vua đang đứng

KANJI LIÊN QUAN